Sporná úroveň mravnej kvality detských časopisov

11. březen 2014 | 16.47 |

pp7Otvorený list rodičom, pedagógom a redakciám všetkých detských a mládežníckych časopisov: Milí rodičia, učitelia a vychovávatelia, listovali ste si niekedy v nejakom z časopisov, určených vašim deom? Ja nedávno áno a upútalo ma tam niečo neblahého, na základe čoho vznikla nevyhnutnos napísa tento list. Čo takého to bolo?

Na predposledných stránkach onoho časopisu mi "udreli" do očí dve fotografie nejakej zo súčasných moderných speváčok. Takéto fotografie môžeme vída takmer vo všetkých časopisoch, ktoré v snahe "drža krok s dobou" vežmi radi prezentujú najaktuálnejšie módne trendy odvážneho odhažovania telesných vnád rôznych hviezd a hviezdiček súčasného šoubiznisu. Avšak so skutočnosou, že sa s niečim podobným stretnem i na stránkach časopisu určeného dokonca i nižším vekovým kategóriám detí, s takouto skutočnosou som naozaj nepočítal. A navyše, ak na jednej z fotografií bol vyzývavo zmyselný vzhžad spomínanej speváčky podporený aj jej vežavýznamne necudným gestom jej ruky!

Na základe takýchto skutočností si je človek chtiac nechtiac nútený položi otázku, do akej miery si pracovníci redakcií rôznych mládežníckych periodík vôbec uvedomujú svoju zodpovednos za všetko, čo prostredníctvom svojich časopisoch predostierajú tvárlivým dušiam detí a dorastajúcej mládeže. Je vari naozaj až tak vežmi nemoderné vyžadova od každého, kto má na mládež určitý dosah a vplyv, aby ju ovplyvňoval a formoval predovšetkým hodnotami pozitívneho a konštruktívneho charakteru? Veď o čo žalostnejšia a úbohejšia je reálna, žitá skutočnos, o to intenzívnejšie a ciežavedomejšie by malo by úsilie všetkých žudí, zodpovedných za výchovu detí a mládeže, aby sa do nich všemožným spôsobom vštepovali iba vyššie ideály hodné pojmu "človek", s ktorých naplneným vnútrom by vo svojej dospelosti zmenili tento skazený svet k lepšiemu.

No a okrem nevyhnutnej čestnosti, láskavosti, žudskosti a mnohých iných dobrých vlastností, ktoré musia by v deoch podporované a rozvíjané by tam určite nemala chýba ani mravnos! Mravnos, ako úcta, v tomto konkrétnom prípade k žene, ktorej telo by rozhodne nemalo by dráždivým a zmyselným spôsobom vystavované na obdiv najnižšiemu, priam živočíšnemu záujmu opačného pohlavia.

Z tohto pohžadu je naozaj otázne, či podobné ušžachtilé ideály môže našim deom ponúknu spevácka hviezda, ktorá síce na jednej strane obsadzuje popredné miesta hitparád, ale na druhej strane buduje svoj "imidž" na provokatívnom odhažovaní vlastného tela.

A ak by sme mali by naozaj úprimnými, takýto ostrý rozpor medzi perfektnými profesionálnymi výkonmi a nezriadeným osobným životom, vulgárnym vyjadrovaním i celkovým chovaním sa prejavuje takmer u prevažnej väčšiny "hviezd" súčasného šou biznisu. Z takéhoto, hlbšieho pohžadu je naozaj máloktorá z nich v skutočnosti hodná toho, aby sa okolo nej vytvárala gloriola "hviezdy", ktorej fotografie si budú deti ako nejaký ideál a vzor lepi do svojej izby.

V podceňovaní týchto skutočností je skryté hlboké podceňovanie osobnosti dieaa, pretože diea je omnoho vnímavejšie ako sa domnievame. Je totiž schopné vyciova i veci skryté hlboko pod povrchom a spolu s prezentovaním osôb, v nejakej činnosti výnimočných, prijíma i všetko ostatné, čo z danou osobnosou súvisí. Týmto spôsobom sa mu priam do krvi dostáva pokrivený model štruktúry žudskej osobnosti, u ktorej je prvoradý úspech, a to za každú cenu, i s využitím akýchkožvek prostriedkov – aj nemorálnych, ak nám to k onomu úspechu môže napomôc.

Diea si nakoniec uvedomí, že k ceste k úspechu je možné bez zábran využi všetkého, čo sa ponúka. Aj nemravnosti, ako na oných spomínaných fotografiách "hviezd", aj vulgárnosti, aj egoizmu, nečestnosti, klamstva, podvodu a podobne. Nie, deti nie sú hlúpe! Citlivo vnímajú skutočnos v jej komplexnosti takú, akou ona naozaj je! Iba dospelí ich zvyknú podceňova.

Vari naozaj takéto niečo má by ciežom detských a mládežníckych časopisov? Vari nie je povinnosou ich redakcií by rovnako citlivými vo vnímaní reality ako deti samotné, pre ktoré je časopis určený? Nebolo by naopak omnoho prínosnejšie odkrýva a demaskova plytkú prázdnotu uctievania "hviezd", ktoré si to len vežmi málo zaslúžia?

Samozrejme, že nie je možné a nie je to ani chcené, aby sme mládeži nehovorili o realite takej, akou je, avšak je nanajvýš nezodpovedné, keď sa povie "A" a nedopovie "B"! Lebo práve toto by malo by náplňou mládežníckych časopisov – hovori skutočnú pravdu o živote, vniknú pod povrch, odhali prázdnotu, strhnú falošné, trblietavé pozlátko a ukáza skutočné, pravé ideály a kvality, naozaj hodné nasledovania. V tomto sa skrývajú obrovské, ale žiaž nevyužité výchovné možnosti detských a mládežníckych časopisov, ktorých povinnosou by malo by ovplyvňovanie vývoja mladej generácie smerom k pozitívnejším hodnotám.

Veď v podstate duša dieaa je ako úrodné pole, do ktorého máme práve my dospelí povinnos zasia to najkvalitnejšie osivo, ktoré čisté detské vnútro, ako úrodná zem príjme a umožní mu rás, aby po rokoch, až nastane čas, prinieslo bohatú úrodu, prinášajúcu rados vychovávatežom, učitežom, rodičom a celej spoločnosti.

Je však vrcholne nezodpovedné, ak do tejto panenskej pôdy detských duší sadí niekto, či už z nevedomosti alebo ignorancie burinu! Takéto niečo je doslova zločin, lebo táto úrodná pôda príjme všetko rovnako, dobré i zlé a všetko v nej potom rastie, aby prinieslo svoje plody. Diea totiž ešte nemá vybudovaniu pevnú hierarchiu hodnotového systému a absorbuje v prostej dôvere všetko.

Prvoradou povinnosou žudí, ktorí majú možnos formova osobnos dieaa je jednoznačne napomáhanie k správnemu vývoju jeho tvoriacej sa hierarchickej hodnotovej štruktúry, schopnej reálne rozpoznáva správneho od nesprávneho a dobrého od zlého. Toto je prvoradou a najzásadnejšou povinnosou nás dospelých vo vzahu k deom!

Všetko, o čom bolo hovorené samozrejme nesúvisí len s nejakými inkriminovanými fotografiami, nachádzajúcimi sa v určitom konkrétnom mládežníckom časopise. Súvisí to s celkovou koncepciou, obsahovou náplňou a grafickou úpravou všetkých časopisov, určených deom a mládeži, ktoré by v nijakom prípade nemali odzrkadžova súčasný úpadok, ale aktívnym spôsobom vies deti a mládež k skutočným, vysokým žudským hodnotám.

Zostáva teda dúfa, že predsa len dôjde k hlbšiemu zamysleniu sa kompetentných, k prihliadnutiu na vyššie uvedené skutočnosti a ku kvalitatívnemu posunú obsahovej štruktúry mládežníckych periodík smerom nahor. Tým bude môc dôjs k tomu, že vysoká a vedome udržiavaná miera pozitivity ich obsahu bude pozitívnym spôsobom vplýva na vývin, správne formovanie a zdravý osobnostný vývoj detí i dorastajúcej mládeže. Práve toto je totiž ciež, o ktorý by sme my dospelí mali vo vzahu k našej mládeži s plnou zodpovednosou všetci spoločne usilova. Inak im budeme dáva kamene namiesto chleba!

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře